Krishnakshi Kashyap – Performing Artiste, Sattriya Dance

Krishnakshi's pic


“Jaya Guru Sankara
sarva-gunakar
jakeri nahi upam.
Tohari caranaka
renu satakoti
bareka karoho pranam.”

“Glory to you , O’ Guru Sankar,
the source of all excellence, having no comparison.
Millions of times I bow down
at the dust of your lotus feet.”

Categories: SattriyaKristi | 1 Comment